Regulamin

Regulamin
sklepu internetowego 
www.sklep.firma-sopel.pl

 

Niniejszy regulamin sklepu internetowego www.sklep.firma-sopel.pl (zwany
dalej „Regulaminem”) obowiązuje od dnia 01 marca 2021 roku.

 

Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób
sprzedaży prowadzonej przez:

Sopel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Dziecinna 9

15-786 Białystok

NIP 5423425301

za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod
adresem:

www.sklep.firma-sopel.pl , w tym m.in. warunki składania zamówień na
towary dostępne w Sklepie,  zasady  dostarczania zamówionych towarów
klientom Sklepu, sposób i termin zapłaty ceny, uprawnienia związane z
odstąpieniem od umowy oraz zasady składania reklamacji.

 

Regulamin określa nadto zasady i warunki świadczenia
drogą elektroniczną przez spółkę Sopel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Białymstoku nieodpłatnej usługi prowadzenia Konta Klienta.

 

 

Słowniczek:

 

Sklep – sklep internetowy
działający pod adresem www.sklep.firma-sopel.pl prowadzony przez
Sprzedającego, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu.

 

Sprzedający – Sopel Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (15-786) ul. Dziecinna
9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:
0000880093, NIP: 5423425301,
REGON: 388006720, kapitał zakładowy 20 000 złotych.

 

Dni robocze – wszystkie dni
tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.

 

Czas realizacji zamówienia –
czas, w jakim Sklep przekaże zamówienie przewoźnikowi realizującemu wybraną
przez Klienta formę dostawy.

 

Klient – osoba fizyczna, osoba
prawna lub inna jednostka organizacyjna, której przepisy przyznają zdolność
prawną, posiadająca Konto Klienta lub zawierająca umowę ze Sprzedawcą za pośrednictwem
Sklepu.

 

Konsument – Klient będący osobą
fizyczną, który zawiera za pośrednictwem Sklepu umowę ze Sprzedawcą w celach
niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Indywidualny przedsiębiorca o uprawnieniach Konsumenta
 Klient będący osobą fizyczną prowadzącą
działalność gospodarczą (przedsiębiorca jednoosobowy) zawierającą ze
Sprzedającym umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz
która nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej.

 

Konto Klienta – utworzony po
rejestracji indywidualny panel administracyjny Klienta w ramach Sklepu służący
m.in. do realizacji składanych zamówień, sprawdzania historii zamówień, danych
dotyczących wpłat i nadpłat z tytułu zamówień.

 

Gwarancja
oznacza dobrowolne zobowiązanie się
̨ producenta, udzielane na podstawie oświadczenia
gwarancyjnego, które określa jego obowiązki oraz uprawnienia kupującego, w
przypadku gdy towar nie ma w
łaściwości określonych w tym
oświadczeniu. Gwarancja stanowi podstawę
̨ prawną do dochodzenia od gwaranta odpowiedzialności za
wadliwy towar.

 

Rękojmia oznacza
tryb dochodzenia odpowiedzialności przez konsumenta od sprzedawcy w związku z
ujawniona
̨ wadą fizyczną (niezgodnością̨ z umową) lub prawną zakupionego towaru,
określony w przepisach kodeksu cywilnego.


Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z
rachunku bankowego on-line, za pośrednictwem platformy Przelewy24.

 

Regulamin – niniejszy dokument.

 

Rozporządzenie ogólne, RODO –
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.

 

DANE
KONTAKTOWE SPRZEDAJĄCEGO

 

Dane kontaktowe Sprzedającego:

adres: ul. Dziecinna 9, 15-786 Białystok;

e-mail: kontakt@firma-sopel.pl;

telefon: 791-931-983;

adres do zwrotów towarów: Sopel Sp. z o.o. ul.
Dziecinna 9, 15-786 Białystok

  

§ 1
Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

1.   
Usługi świadczone przez Sprzedającego drogą elektroniczną
na podstawie Regulaminu polegają zarówno na prowadzeniu sprzedaży towarów
oferowanych w Sklepie na rzecz Klientów, jak i na świadczeniu na rzecz Klientów
nieodpłatnej usługi prowadzenia Konta Klienta.

2.   
Konto Klienta to narzędzie dostępne w systemie Sklepu
po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie
Sklepu stanu zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Klienta
oraz zmiany hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych itp.

3.   
Klient jest uprawniony do składania zamówień towarów
dostępnych w Sklepie bez konieczności dokonywania rejestracji i tworzenia Konta
Klienta.

4.   
Utworzenie Konta Klienta wymaga zarejestrowania.
Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji, tworzone
jest indywidualne Konto Klienta. Klient w celu rejestracji, powinien wypełnić
formularz rejestracyjny poprzez podanie: aktywnego adresu e-mail, hasła
(widocznego tylko dla Klienta), imienia (lub nazwy firmy), nazwiska (lub NIP),
pełnego adresu zamieszkania/ siedziby oraz numeru telefonu komórkowego,
jak również potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego
postanowień. Kliknięcie pola „Dalej” kończy proces rejestracji i stanowi
potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Klient
następnie otrzyma na podany adres poczty elektronicznej maila z potwierdzeniem
loginu i hasła do Konta Klienta.

5.   
Z chwilą dokonania rejestracji Konta Klienta, dochodzi
do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Klientem, a
Sklepem.

6.   
Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
jest równoznaczne ze złożeniem przez Usługobiorcę oświadczeń o
następującej treści:

o   
zapoznałem/am się i zaakceptowałem/am w pełni
postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,

o   
przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,

o   
dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z
prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

o   
wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

o   
wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu
rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od
Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych
w działaniu Sklepu.

1.   
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak
możliwości lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu, wynikające z przyczyn
leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub
wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła.

1.   
Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o
świadczenie usług drogą elektroniczną. Klient może dokonać wypowiedzenia umowy
o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta Klienta bądź
poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail: kontakt@firma-sopel.pl
lub pisemnie na adres siedziby Sklepu. Umowa w takim wypadku ulega rozwiązaniu
z chwilą usunięcia Konta Klienta bądź otrzymania przez Sprzedającego
oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

2.   
Sprzedający może w każdym czasie rozwiązać umowę o
świadczenie usługi elektronicznej prowadzenia Konta Klienta z Klientem poprzez
wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail podany przez Klienta. Umowa
ulega wówczas rozwiązaniu z dniem otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy
przez Klienta.

3.   
Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usługi
elektronicznej prowadzenia Konta Klienta z Klientem ze skutkiem natychmiastowym
i bez konieczności uprzedniego wzywania Klienta do zaprzestania naruszeń także
w przypadku rażącego naruszania postanowień Regulaminu przez Klienta, w
szczególności jeśli:

o   
cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest
oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,

o   
działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi
normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a
także jeśli narusza prawa osób trzecich,

o   
otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym
charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

1.   
Oświadczenie o rozwiązaniu za wypowiedzeniem umowy o świadczenie
usług drogą elektroniczną składane poprzez Sprzedającego, zostanie przesłane na
podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług
drogą elektroniczną skutkuje usunięciem Konta Klienta.

2.   
Rozwiązanie za wypowiedzeniem lub rozwiązanie umowy o
świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już
zawartych umów sprzedaży, w szczególności realizacji zamówień złożonych przez
Klienta przed złożeniem lub otrzymaniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie
usług drogą elektroniczną.

 

§ 2
Warunki świadczenia usługi

 

1.   
W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie
tego Regulaminu Klient powinien posiadać:

–      
     Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji
nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 26 lub
Chrome (wszystkie wersje),

–      
    monitor o rozdzielczości 1024×768.

1.   
W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu i
oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych, określonych w ust. 1
powyżej, Sprzedający nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania aplikacji i
zastrzega, że może mieć to negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

2.   
Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o
charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań mogących
wywołać zakłócenie lub uszkodzenie serwisu.

3.   
Klienci mają prawo składać reklamacje w sprawach
dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną. Reklamacje w sprawach
dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną można składać pisemnie na
adres Sklepu: SOPEL Sp. z o.o. ul. Dziecinna 9 15-786 Białystok lub w formie
korespondencji elektronicznej na adres: kontakt@firma-sopel.pl

4.   
Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co
najmniej następujące dane:

–       oznaczenie
Klienta;

–       opis problemu
będącego podstawą złożenia reklamacji.

1.   
Sklep dołoży wszelkich starań, żeby reklamacje były
rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Sklep.

 

§ 3
Przedmiot umowy sprzedaży

 

1.   
Przedmiotem umowy sprzedaży są towary wymienione i opisane
na stronie internetowej Sklepu w chwili składania zamówienia. Sprzedający
dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronie Sklepu oferta była zawsze
aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów
są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego,
poinformowania Klienta o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą
e-mailową.

2.   
Sprzedający ma prawo odstąpienia od realizacji
zamówienia z powodu braku dostępności towaru w Sklepie. W takiej sytuacji
Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni roboczych od
zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta. W przypadku dokonania przedpłaty przez
Klienta, Sklep zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty wraz z odsetkami
ustawowymi od dnia otrzymania przedpłaty do dnia zapłaty.

 

§ 4 Ceny
produktów

 

1.   
Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie
wyrażone są w złotych polskich i określają wartość brutto (zawierają podatek
VAT).

2.   
Ceny towarów nie obejmują kosztów wysyłki, o których
mowa w § 7 Regulaminu.

3.   
Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili
złożenia przez Klienta zamówienia.

4.   
Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen
towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub
wprowadzania w nich zmian. Zmiany cen towarów pozostają bez wpływu na wartość
zamówień złożonych przed dokonaniem zmian. Promocje w Sklepie nie podlegają
łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

5.   
Koszty dostawy pokrywa Klient. Dostawa towaru odbywa
się w wybranej i określonej przez Klienta formie. Informacja o kosztach dostawy
dostępna jest na stronie Sklepu. 

 

§ 5
Zamówienia

 

1.   
Klient może składać zamówienia przez cały czas pracy
serwisu internetowego to jest 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, za
pośrednictwem witryny internetowej www.sklep.firma-sopel.pl Zamówienia złożone
w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane w pierwszym następującym
po nich dniu roboczym.

1.   
Warunkiem realizacji zamówienia złożonego na stronie
Sklepu jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym i podanie
numeru telefonu i adresu e-mail, jak również zapoznanie się z niniejszym
Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży.

2.   
W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Internetu
w Sklepie należy:

o   
wejść na stronę Sklepu;

o   
wybrać towar będący przedmiotem zamówienia oraz jego
ilość, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;

o   
przejść do koszyka i wybrać:

Ø  ilość
zamawianego towaru;

Ø  sposób
dostarczenia towaru;

Ø  sposób
płatności;

Ø  klient może
wypełnić pole “Uwagi dotyczące zamówienia”;

Ø  kliknąć w
przycisk “dalej” i przejść do formularza zamówienia;

Ø  w
formularzu zamówienia wpisać swoje dane oraz adres, na który ma nastąpić
dostawa towaru. Klient może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji
o nowych produktach, rabatach, promocjach oraz innych informacji handlowych;

Ø  zapoznać
się z Regulaminem i następnie zaznaczyć, że akceptuje się Regulamin;

Ø  kliknąć
przycisk „Dalej”;

Ø  sprawdzić
poprawność danych oraz zapoznać się łącznym kosztem zamówienia;

Ø  kliknąć
przycisk „zamawiam”;

Ø  dokonać
płatności za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl tj. przelewem on-line,
elektronicznie lub kartą płatniczą.

1.   
Po złożeniu zamówienia na stronie WWW Sprzedający
generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres), w którym znajdować się
będzie potwierdzenie złożenia zamówienia, podstawowe informacje dotyczące
złożonego zamówienia.

2.   
Dla zamówień złożonych na stronie Sklepu do zawarcia
umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa
w ust. 2 powyżej.

3.   
W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia
z winy Klienta (np. błędny numer telefonu lub adres e-mail) w ciągu 48 godzin,
zostanie ono anulowane. Sprzedający będzie także upoważniony do anulowania
zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które
mogą uniemożliwiać wykonanie umowy sprzedaży.

4.   
Na podany w zamówieniu adres a-mail Sprzedający będzie
również wysyłał do Klienta informacje o dalszych zmianach statusu zamówienia.

 

§ 6 Formy
płatności

 

Klient reguluje należności za dokonane zamówienie
dokonując zapłaty za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl.

 

§ 7
Terminy i koszty wysyłki

 

Wysyłka zamówionych towarów następuje:

– po otrzymaniu przez Sprzedającego informacji od
Przelewy24.pl. o dokonaniu zapłaty przez Klienta – w dni robocze, w terminie
1-2 (dwóch) dni roboczych licząc od dnia roboczego następującego po dniu w
Sprzedający otrzymał informację od PayU.pl.

1.   
Wszystkie przesyłki w zależności od wyboru przez
kupującego wysyłane są przez firmy kurierskie: DPD Polska Sp. z .o.o. lub
Inpost Sp. z o.o. Przewidywany czas dostawy to na terenie kraju, to 1-2 dni
robocze od momentu wysłania.

2.   
Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, ma
możliwość sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub
naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera sporządzić protokół. Protokół
szkody Klient zobowiązany jest przesłać do Sklepu wraz z reklamacją, co ułatwi
jej rozpatrzenie. Klient może również odmówić odbioru przesyłki uszkodzonej.

3.   
Za dzień realizacji zamówienia lub części zamówienia
uznaje się dzień wysłania towaru do Klienta.

4.   
Do każdej przesyłki zostaje dołączone potwierdzenie
kupna (paragon lub faktura VAT w zależności od zaznaczonego pola w formularzu
zamówienia).

5.   
W przypadku nieobecności Klienta pod adresem
wskazanym, jako adres wysyłki, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i
gdzie można odebrać przesyłkę.

6.   
Do zakupionego produktu należy doliczyć koszty
związane z wysyłką, które uzależnione są od gabarytów i wagi całego zamówienia
oraz wybranej formy płatności i dostawy. Klient ponosi jednorazowy koszt
wysyłki niezależnie od ilości zakupionych produktów. Informacja o koszcie
wysyłki jest dostępna w trakcie dokonywania zamówienia na formularzu
zawierającym zestawienie zamówionych towarów.

7.   
Koszt transportu jest widoczny w koszyku po dodaniu
produktu i zależny jest od wielkości zamówienia

8.   
Zamówienia złożone do godziny 13:00 są realizowane
tego samego dnia.

9.   
Przesyłki wysyłamy tylko i wyłącznie w dni robocze.

10.  W przypadku gdy łączna cena zamawianych przez klienta
towarów przekroczy kwotę 400  zł klient będzie zwolniony z obowiązku
zapłaty za koszt dostarczenia towarów.

11.  Wszystkie przesyłki są ubezpieczone i zapakowane w
sposób umożliwiający ich bezpieczną dostawę.

12.  Klienci, którzy złożyli zamówienia z odbiorem
osobistym mogą odebrać swoje zamówienia pod adresem: Sopel Sp. z o.o. ul.
Dziecinna 9, 15-786 Białystok od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00 i
sobotę od 10:00 do 13:00.

13.  Informujemy, że sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenia przesyłek przez firmę kurierską.
Dokładamy wszelkich starań, aby przesyłka dotarła jak najszybciej. W przypadku
problemów prosimy o kontakt.

14.  Zakupione
w Sklepie towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.

 

§ 8
Gwarancje i reklamacje

 

1.   
W przypadku, kiedy towar jest niezgodny z umową,
Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji w ramach gwarancji bezpośrednio
w serwisie producenta lub do zgłoszenia reklamacji Sprzedającemu z tytułu
rękojmi.

2.   
Wybrane towary objęte są gwarancją. Szczegółowe
warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej
wystawionej przez gwaranta.

3.   
W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową,
Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Sprzedawca
odpowiada względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną,
przy czym:

a)               
przez wadę fizyczną należy rozumieć niezgodność towaru z umową sprzedaży, w
szczególności jeżeli towar:

·        
nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien
mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z
okoliczności lub przeznaczenia,

·        
nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający
zapewnił Klienta,

·        
został Klientowi wydany w stanie niezupełnym (np.
brakuje instrukcji, jeżeli jest ona załączana przez producenta).

b)               
przez wadę prawną należy rozumieć niezgodność towaru z umową sprzedaży, w
szczególności jeżeli towar:

·        
stanowi własność osoby trzeciej,

·        
obciążony jest prawem osoby trzeciej,

·        
ograniczenie w korzystaniu z towaru lub rozporządzaniu
nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

1.   
Nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie
towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu i zgodził
się na przesłanie towaru w takim stanie.

2.   
W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową
Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Reklamacja może
zostać złożona: listem poleconym lub e-mailowo na adres: 
kontakt@firma-sopel.pl .
Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru.

3.   
Klient może na swój koszt odesłać towar przesyłką na
adres Sklepu: Sopel Sp. z o.o., ul. Dziecinna 9, 15-786 Białystok.

4.   
Celem rozpatrzenia reklamacji towaru, Klient powinien
przesłać lub dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem potwierdzającym
nabycie go od Sprzedającego (paragonu lub faktury VAT).

5.   
Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko
oraz adres e-mail jakimi posłużył się Klient składając zamówienie, określenie
towaru, który jest reklamowany oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem
Klienta związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna
zawierać ponadto adres korespondencyjny Klienta. W przypadku braku ww. danych
Sprzedawca może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie ww. danych.

6.   
W ramach składania reklamacji Klient może żądać:

a)               
naprawienia towaru;

b)               
wymiany towaru na wolny od wad;

c)               
obniżenia ceny;

d)               
odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

1.   
Klient powinien zgłosić reklamację w ciągu roku od
dnia dostrzeżenia wady. Termin na złożenie reklamacji nie może jednak zakończyć
się przed upływem dwuletniego okresu odpowiedzialności Sprzedającego za towar.
W przypadku Klientów, którzy nie są Konsumentami albo Indywidualnymi
przedsiębiorcami o uprawnieniach Konsumentów zgłoszenie powinno nastąpić
niezwłocznie po ujawnieniu wady.

2.   
Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do
reklamacji towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego
postępowania.

3.   
Odpowiedzialność Sprzedającego względem Klientów,
którzy nie są Konsumentami albo Indywidualnymi przedsiębiorcami o uprawnieniach
Konsumentów jest ograniczona do kwoty, jaką taki Klient zapłacił za objęty
reklamacją towar i kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy, w
przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest również dostawa. W przypadku uznania
przez Sprzedającego reklamacji za uzasadnioną, taki Klient otrzyma towar wolny
od wad lub zostanie mu zwrócona cena towaru. Wybór sposobu zaspokojenia
roszczeń z tytułu reklamacji w tym przypadku należy do Sprzedawcy, a ciężar
dowodu, że rzecz sprzedana ma wady, obciąża Klienta niebędącego Konsumentem
albo Indywidualnym przedsiębiorcą o uprawnieniach Konsumenta.

4.   
W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedający
zwróci Klientowi koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru i pokryje
koszt ponownego wysłania towaru do Klienta. Zwrot środków następuje wedle zasad
opisanych w Regulaminie.

 

§ 9
Odstąpienie i Zwroty

 

1.   
Zgodnie z art. 27 ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem albo Indywidualnym przedsiębiorcą
o uprawnieniach Konsumenta może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu
14 dni od daty odebrania towaru. Klient, chcąc odstąpić od umowy na wyżej
wymienionych warunkach, powinien odpowiednio wypełnić i przesłać Sprzedającemu
podpisany formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiący załącznik do
niniejszego Regulaminu bądź też złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
drogą elektroniczną na adres e-mail Sklepu: kontakt@firma-sopel.pl, które
zawierać winno wszystkie informacje wskazane w formularzu załączonym do
Regulaminu.

2.   
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie
przysługuje Konsumentowi lub Indywidualnemu przedsiębiorcy o uprawnieniach
Konsumenta w przypadkach, gdy przedmiotem umowy były towary ulegające szybkiemu
zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia, jak również towary
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie
można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3.   
Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie tj. w
terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia złożenia oświadczenia o
odstąpieniu na adres:

Sopel Sp. z o.o.

Ul. Dziecinna 9

15-786 Białystok

w stanie niezmienionym, nie noszącym śladów
korzystania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania zwracanego towaru.

1.   
Koszt odesłania towaru do Sprzedającego w sytuacji
odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Sprzedający. Jeżeli jednak
Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do
zwrotu Klientowi poniesionych przez niego z tego tytułu dodatkowych kosztów.

2.   
Sprzedający dokonuje zwrotu należności za zwrócony
towar (cena towaru oraz koszt dostawy) nie później niż w ciągu 14 dni od dnia
otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem albo Indywidualnym
przedsiębiorcą o uprawnieniach Konsumenta o odstąpieniu od umowy oraz przy
użyciu takie samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba że Klient
wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z
żadnymi kosztami. Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem należności do
momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu
odesłania towaru w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

§10 Dane
osobowe, prywatność i pliki cookies

 

Szczegółowe postanowienia dotyczące prywatności,
ochrony danych osobowych Klientów oraz korzystania z plików cookies przez Sklep
zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: 
https://www.sklep.firma-sopel.pl/polityka-prywatnosci/

 

§ 11
Postanowienia końcowe

 

1.   
Wszystkie znaki towarowe, nazwy towarów i inne
oznaczenia mogące stanowić przedmiot praw własności intelektualnej publikowane
na stronie Sklepu są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i przysługują
wyłącznie właścicielom i podmiotom uprawnionym z tych praw własności
intelektualnej.

2.   
Zawartość stron internetowych Sklepu nie stanowi
oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego, lecz jedynie
zaproszenie do zawarcia umowy. Informacja o towarach zamieszczona na stronach
Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu.

3.   
Sklep informuje, że informacje dotyczące towarów
prezentowanych na stronach Sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producentów.

4.   
Opisy towarów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych
stanowiącej własność Sklepu. Komercyjne wykorzystywanie informacji o towarach
pochodzących z bazy danych Sklepu jest zabronione pod rygorem odpowiedzialności
cywilnoprawnej.

5.   
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany
Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Klienci zostaną powiadomieni drogą
elektroniczną na podany adres e-mail oraz poprzez informację zawartą na
stronach Sklepu. Klientom będącym Konsumentami albo Indywidualnymi przedsiębiorcami
o uprawnieniach Konsumentów, przysługuje w takim przypadku prawo wypowiedzenia
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umowy sprzedaży w terminie 14
dni od dnia powiadomienia pocztą elektroniczną o dokonanej zmianie Wszelkie
zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie
krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu. Sprzedający
zapewnia i gwarantuje, iż zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian
do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień
obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

6.   
W przypadku sporów, których stroną jest Konsument,
Konsument ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument może uzyskać
bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a
Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań należy
ochrona konsumentów.

7.   
W przypadku sporów, których stroną jest Klient
niebędący Konsumentem albo Indywidualnym przedsiębiorcą o uprawnieniach
Konsumenta, właściwy do rozstrzygnięcia sporu jest sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

8.   
Klient dokonując zakupu suchego lodu zapoznał się z
zasadami BHP przy pracy z suchym lodem dostępne pod:

 https://www.sklep.firma-sopel.pl/suchy-lod-insturkcja-bhp/
 a SOPEL Sp. z
o.o. nie                        ponosi
odpowiedzialności za szkody powstałe na zdrowiu lub życiu w wyniku
nieprawidłowego użytkowania z suchym lodem.

9.   
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie
mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeksu cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10.  Niniejszy
Regulamin obowiązuje od dnia: 01 marca 2021 r., przy czym postanowienia
dotyczące uprawnień Indywidualnych przedsiębiorców o uprawnieniach konsumentów
stosowane są do wszystkich zamówień składanych w sklepie od dnia 01 marca 2021
r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR
OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

 

Dnia …………………..

 

Sprzedawca:

 

Sopel Sp. z o.o.

Ul. Dziecinna 9

15-786 Białystok

NIP: 5423425301

 

Nabywca (konsument albo
indywidualny przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta):

Imię i nazwisko:
………………………………………………………………

Adres:
………………………………………………………………

Adres e-mail:
………………………………………………………………

Nazwa firmy (tylko dla
indywidualnych przedsiębiorców o uprawnieniach konsumenta): …………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP (tylko dla
indywidualnych przedsiębiorców o uprawnieniach konsumenta): …………………………………………………………………………………………………………………………………

 

OŚWIADCZENIE

 

Niniejszym informuję o moim
odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..        (w tym miejscu należy wpisać nazwę
towaru).

 Umowa Sprzedaży została
zawarta dnia ……………………… (w tym miejscu należy wpisać
datę zawarcia umowy).

 Towar został odebrany
przeze mnie w dniu …………………………….. (w tym miejscu
należy wpisać datę odbioru Towaru).

 

…………………………..

Podpis

(tylko jeżeli oświadczenie
jest przesyłane w wersji papierowej)